Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Uppförandekod

SWEDSNUS UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct / Uppdaterad: 2020-08-31


Swedsnus uppförandekod är en uppsättning av etiska, sociala och miljömässiga regler och ställningstagande som företaget utarbetat och förutsatt sig att eftersträva i sin verksamhet som helhet. Dessa formuleringar utgör Swedsnus värdegrund och fastställer företagets och dess medarbetares ansvar för att, i enlighet med lagar och förordningar, bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. De presenteras härmed så att våra kunder öppet skall kunna identifiera dem, samt känna sig trygga i vetskapen om att Swedsnus arbete sker i enlighet med dem och därmed kunna känna full tilltro till Swedsnus verksamhet och produkter.


Bakgrund

Swedsnus och dess anslutna bolag är beslutna om att bedriva sin verksamhet på etiska, sociala och miljömässigt hållbara värdegrunder. Vi förväntar oss att våra leverantörer och avtalspartner delar och efterlever den uppförandekod vi upprättat och förmedlat till dem, i relation till sin egen verksamhet och vidare till sina leverantörer och avtalsparter. Grundläggande och primärt erfordrar vi att samtliga leverantörer och avtalsparter följer de lokala, nationella och internationella lagar och föreskrifter som gäller i de länder och områden där de verkar. I det fall sådana lagar och föreskrifter skiljer sig ifrån Swedsnus uppförandekod, förväntas den striktare av dessa att efterföljas. Swedsnus förbehåller sig rätten att avsluta affärsmässiga relationer med leverantörer och avtalsparter som inte efterföljer uppförandekoden eller på annat sätt gör sig skyldig till överträdelse av dess innebörd. I händelse av att överträdelse av uppförandekoden medför skada för Swedsnus – inklusive, men inte begränsat till, inkomstbortfall, kundklagomål, statliga aktioner och ansvarsskada – kommer ansvarig leverantör eller avtalspart att hållas ersättningsskyldig. Då en uppförandekod, i egenskap av principiella riktlinjer, ej kan betraktas som genomgripande, förväntas leverantörer och avtalsparter att vid alla tillfällen iaktta och tillämpa gott omdöme för att inte riskera att kränka eller bidra till att kränka dessa. I händelse av vägledning eller frågor kring denna uppförandekod uppmanas leverantörer och avtalsparter att rådfråga Swedsnus snarast möjligt.


1. Mänskliga Rättigheter och Arbetsförhållanden

Swedsnus respekterar och stödjer FN:s internationellt utfärdade konventioner och riktlinjer avseende mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om internationell arbetsrätt. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en anställningsrelaterad miljö och arbetsplats som är rättvis, fri från alla slags trakasserier och diskriminering, samt stödjer medarbetares personliga integritet och deras rätt och frihet att ansluta sig till fredliga föreningar, sammanslutningar eller samfund. Swedsnus accepterar på inga som helst villkor barnarbete, någon form av tvångs- eller obligatoriskt arbete, slaveri eller tortyr.


2. Etisk Affärsverksamhet

Swedsnus affärsverksamhet präglas av öppenhet och transparens i relationer med myndigheter och utomstående parter. Verksamhetens relationer till leverantörer och affärspartner baseras på ärlighet, integritet och rättvist bemötande, för att försäkra upprätthållandet av en sund affärsetik i alla led och för att främja fri och öppen konkurrens i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. Swedsnus stödjer FN:s Global Compact initiativ med ansvar för miljö och sociala frågor och accepterar under inga villkor bedrägligt agerande, korruption eller bestickning.


3. Etisk Konsumentverksamhet

Konsument- och produktkommunikation, samt produktsäkerhet, rapporteringsplikt och varumärkning, sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Samtliga av verksamhetens produkter uppfyller lagstadgade krav avseende hälsa och säkerhet. Swedsnus tillämpar policyn ”Endast för Vuxna” för att verifiera att våra kunder uppnått laglig ålder för tobak- och nikotinanvändning, samt strävar efter att erbjuda våra konsumenter transparent, tydlig och korrekt information beträffande produkters innehåll, hantering, förvaring och återvinning. Swedsnus och dess anslutna bolag, leverantörer och avtalsparter är strikt förbundna att skydda och respektera personlig och konfidentiell information som betrotts verksamheten, i enlighet med gällande regler och lagstiftning.


4. Hållbarhet och Miljömässigt Arbete

Swedsnus miljöarbete kännetecknas av ansvar och viljan att kontinuerligt och aktivt bidra till bättre hållbarhet och att minska miljöpåverkan från bolagets verksamhet, såväl genom egna initiativ som genom gemensam innovation i nära samarbete med leverantörer, distributörer och avtalsparter. Verksamheten engagerar sig proaktivt för minskade utsläpp av växthusgaser och en minskning av fossilt plastavfall, samt argumenterar och propagerar för att förbättra branschens förutsättningar för en omställning till miljövänliga alternativ där möjlighet finns. Swedsnus stödjer Internationella Handelskammarens riktlinjer för hållbar utveckling, FN:s Global Compact initiativ med ansvar för miljö och sociala frågor och CDP:s internationella initiativ för att begränsa utsläpp av växthusgaser.


Ledningen för Swedsnus.nu Sverige AB / 27 Februari 2020