Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Snusmagasinet

Svenskt snus och tobaksskatt - Del 1

Posted by John 2016-07-04 0 Comment(s) Portionssnus,Lössnus Express,Swedsnus,Information,

 

Beskattningen av svenskt snus

 

 

/ Förr i tiden var det vanligt att varje person med möjlighet själv odlade tobak för att kunna göra sitt eget snus. Även om ett fåtal personer än idag ägnar sig åt denna fritidssyssla har sveriges snusare sedan länge vant sig vid att kunna köpa sitt färdiga svenska snus i butik, först lössnus och sedan ett femtiotal år tillbaka även som portionssnus. Då har man dock också fått vara beredd att betala lite mer för sitt snus i form av skatt. Snus och tobak har nämligen i princip alltid beskattats och dagens punktskatt på tobak är en av Sveriges allra äldsta punktskatter.

 

 

Enda sedan tobaken kom till Sverige och sedan dess att snus i olika former började att nyttjas i större utsträckning, först i form av luktsnus så långt tillbaka i historien som under det sena 1600-talet, så har den i olika grader beskattats. Vid flera tillfällen har staten även infört monopol på tobaksproduktion och försäljning. Det senaste monopolet i Sverige varade mellan 1915 och 1968 och anledningen till det var att staten ursprungligen behövde pengar till pensionsreformer och för att rusta upp det svenska försvaret mitt under det brinnande första världskriget. Initialt betalade man alltså skatt på snus för att fylla på statskassan, vilket kanske aldrig har varit någon direkt hemlighet. Även om dagens skatt på snus fyller samma funktion, så är det idag andra argument som i första hand används för att motivera en allt högre skatt på sådana traditionella tobaksvaror som svenskt snus. Oavsett om du använder lössnus eller portionssnus, om du köper billigt snus eller dyrare snus, om du handlar i butik eller köper snus på nätet, om du köper ensktaka snusdosor, snusstockar, billiga snussatser eller väljer att göra eget snus direkt ifrån råtobak, så bidrar både tillverkare och i slutänden även vanliga snusare idag till att betala punktskatt för sitt snus.

 

Vad är punktskatt?

 

Punktskatter används av den svenska staten för ”att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning”. Med utgång i propositionen, ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken” (Prop. 2010/11:47), när det gäller strategin för cigaretter, snus och andra tobaksprodukter, ANDT-politiken, föreslås det övergripande målet med dagens tobakspolitik vara: ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Såväl dagens regering som tidigare regeringar vill med detta komma till rätta med den missbruksproblematik som alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak orsakar både individ och samhälle. Perspektivet och ändamålet som sådant är såväl logiskt som hedervärt.

 

Punktskatt på svenskt snus

 

Just därför är det också anmärkningsvärt att punktskatten för snus har höjts avsevärt mycket mer i jämförelse med cigaretter, som otvivelaktigt och bevisligen är direkt skadliga för folks hälsa, då sjukdomar orsakade av tobaksrökning varje år resulterar i omkring 700,000 personers dödsfall i Europa. I regeringens proposition redogörs tydligt tobakens skadliga effekter i form av tobaksrökning och enligt propositionen beräknas omkring hälften av alla som röker dö i förtid av sin rökning. I genomsnitt sägs det att man förlorar tio år av sin förväntade livslängd genom att röka. Att tobaksrökning är cancerframkallande, medans användningen av svenskt snus inte uppvisar några bevisade medicinska samband med cancer, är någonting som är allmänt känt. ”Uppemot en tredjedel av all cancerdödlighet hos män i Sverige under 1990-talet orsakades av tobaksrökning. Men det är främst dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som förkortar rökares liv (Prop. 2010:11:47, ss. 16–17).” Skatt på skadliga tobaksvaror bör utifrån dessa argument ses som en självklarhet. Dessvärre likställs svenskt snus idag med cigaretter, enbart utifrån det faktum att de båda tillverkas av tobak. Enligt samma argument borde man istället belysa skilnader i såväl nyttjandegrad som skadeverkningar, vilket rimligtvis borde kunna tas i beaktande för att även tillämpa större skilnad i skattegrader för svenskt snus och cigaretter. Så är tyvärr inte fallet och om man vill vara krass kan man istället hävda att anledningen till att punktskatten på svenskt snus höjs mer än skatten på de skadliga cigaretterna är att antalet snusare fortsätter att öka bland Sveriges befolkning samtidigt som antalet rökare minskar. I grunden är båda dessa faktum riktigt bra för folkhälsan! Det är däremot inte alls lika bra för skatteintäkterna...