Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Sekretesspolicy

Swedsnus Sekretesspolicy


Allmänt

Swedsnus.nu AB, org.nr, 556741-2241, (”Swedsnus”, ”vi/vår,oss”) tillämpar gällande regelverk för behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda och värna din integritet som Kund (”Kund”, ”du/din/dina”). Denna ”Sekretesspolicy” förklarar hur vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. skapar ett konto eller handlar varor från www.swedsnus.nu (”Webbplatsen”).


Genom att godkänna Swedsnus ”Köpvillkor” i samband med beställning, eller vid lämnande av personuppgifter i samband med registrering av konto, på Webbplatsen, bekräftar du ditt samtycke till Swedsnus behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.Personuppgifter

Swedsnus är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kund@swedsnus.nu.


Swedsnus behandlar de personuppgifter som du som Kund lämnar, har lämnat till oss, eller som samlats in på Webbplatsen genom cookies, för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kund, såsom att administrera ditt användarkonto, hantera din beställning, samt för att ge dig service och support. Här nedan kan du läsa mer om ändamålen och de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter.


De personuppgifter som Swedsnus behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


Rättslig grund för behandling av personnummer utgörs av att Swedsnus har en laglig skyldighet att göra det, då 18-års åldersgräns gäller vid försäljning av tobaksvaror. För att försäkra oss om att endast personer över 18 år ska kunna handla på Webbplatsen anses tillämpandet av samma rättsliga grund berättigad även för köp av övriga produkter.


För att möjliggöra administration och leverans av din beställning, samt för att tillhandahålla service, behöver Swedsnus även tillgång till Kundens övriga personuppgifter, så som kontaktuppgifter och betalinformation. Rättslig grund för behandling av dessa uppgifter är att de är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla det köpavtal som Swedsnus ingår med dig som Kund i samband med din beställning. Om dessa efterfrågade uppgifter inte lämnas till Swedsnus i samband med beställning kommer du som Kund inte att kunna genomföra beställningen.


För att kunna erbjuda dig som Kund kvalificerad service, samt för att kunna hantera eventuella kundärenden under gällande lagstiftning, sparar Swedsnus din orderhistorik. Orderhistoriken utgörs av information om beställda varor, antal, pris och orderdatum. Rättslig grund för behandling av dessa uppgifter anses berättigad för att Swedsnus ska kunna tillhandahålla dig som Kund kvalificerad service, bidra till säker användning av våra produkter, samt utgöra underlag för att kunna fullgöra skyldigheter och tillvarata rättigheter i samband med kundärenden under gällande lagstiftning. Kunduppgifter behandlas även för att Swedsnus som förtag ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.


Personuppgifter som anges av dig som Kund vid upprättande av ett personligt användarkonto på Webbplatsen behandlas utifrån den rättsliga grunden av berättigat intresse för att skapa, tillhandahålla och administrera ditt användarkonto. Du som Kund kan när som helst logga in på ”Mina sidor” och uppdatera de flesta av de personuppgifter som du lämnat där.


Vid kontakt med Swedsnus kundtjänst behandlar vi de personuppgifter som du som Kund lämnar i samband med administration av ditt kundtjänstärende. Rättslig grund för denna behandling är Swedsnus såväl som Kundens berättigade intresse av ärendets hantering och eventuellt fullgörande av rättsliga förpliktelser.


Swedsnus förbehåller sig rätten att behandla kontaktuppgifter och orderhistorik för statistikändamål och marknadsundersökningar utifrån den rättsliga grunden av berättigande intresse för att utvärdera och förbättra våra produkter, samt för elektronisk kundinformation för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lämna dig som Kund aktuell information och anpassad produktkommunikation. Du som Kund kan personligen när som helst delge Swedsnus önskemål om att avbryta användningen av dessa uppgifter.


Kunduppgifter behandlas så länge de behövs för att Swedsnus ska kunna administrera din beställning och ge dig som Kund kvalificerad service, samt för att hantera eventuella kundärenden enligt gällande lagstiftning, dock inte längre än 36 månader, om inte vidare rättslig förpliktelse föreligger.


När du som Kund besöker Webbplatsen inhämtas information om din IP-adress av Swedsnus och de företag som tillhandahåller de analysverktyg som används på Webbplatsen, i form av så kallade tredjepartscookies (se Information om cookies).


Swedsnus använder information om din IP-adress för att säkerställa att du som Kund är berättigad att handla på Webbplatsen, för att förhindra intrång, incidenter och missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra besöksstatistik på Webbplatsen, samt för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen. Rättslig grund för denna behandling är Swedsnus skyldighet och berättigade intresse att förhindra potentiellt missbruk, samt att tillhandahålla en väl fungerande Webbplats för dig som Kund.Delning av Personuppgifter

Swedsnus förbehåller sig rätten att dela personuppgifter till samarbetspartners och företag som tillhandhåller integrerade IT-tjänster, betallösningar och transportlösningar för Webbplatsens kunder. Behandling av dessa personuppgifter sker uteslutande för Swedsnus räkning och enligt våra instruktioner, samt utifrån att lämpliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa trygg överföring och hantering av desamma.


För att Swedsnus ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som Kund kan vissa personuppgifter komma att delas med samarbetspartners och företag som i sin tur behandlar dina personuppgifter självständigt, såsom speditörer och betaltjänster. Samarbetspartners och företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanterar därmed dessa personuppgifter i enlighet med sin egen policy rörande hantering av personuppgifter. För närmare information, se respektive Samarbetspartners policy.


Swedsnus kan även komma att dela personuppgifter till myndigheter vid misstanke om brott eller vid tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att göra det.Skydd av Personuppgifter

Swedsnus vidtar de nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter som behandlas via Webbplatsen och uppdaterar kontinuerligt tekniska detaljer och organisatoriska åtgärder i detta syfte. Tillgång till all lagring av personuppgifter är strikt begränsad och SSL (Secure Socket Layer) används för att säkerställa skyddad överföring av data via Internet och andra nätverk. För att förhindra obehörig åtkomst i samband med behandling av betal- eller kreditkortsuppgifter används även envägskryptering.Behandling av personavgifter

Swedsnus strävar efter att huvudsakligen behandla och lagra personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall personuppgifter delas med mottagare utanför EU/EES-området sker det till/genom tjänsteleverantörer som har anlitats av Swedsnus. Personuppgifter lämnas endast vidare till mottagare utanför EU/EES förutsatt att det finns rättslig grund och garantier för att behandlingen av personuppgifter sker på ett för det landet lagligt sätt och med en skyddsnivå motsvarande eller jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.Sparande av personuppgifter

Personuppgifter sparas av Swedsnus så länge som det är ändamålsmässigt nödvändigt för att uppfylla de åtaganden och uppgifter för vilka de lämnades. Personuppgifter kan i vissa fall även komma att sparas under längre tid, i syfte att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, dock aldrig längre än vad som medges enligt gällande personuppgiftslagstiftning.Tillgång, uppdatering och korrigering av personuppgifter

Swedsnus strävar efter att säkerställa alla Kunders personuppgifter. Vi uppmanar dig som Kund att i samband med köp på Webbplatsen kontrollera att alla uppgifter är uppdaterade och korrekta. Du som Kund har därför tillgång till grundläggande personuppgifter på Webbplatsen och kan under ditt personliga konto redigera vissa av dessa. Enligt gällande lagstiftning äger du som Kund även vissa specifika rättigheter i förhållande till insamlade personuppgifter.


Du som Kund har rätt att informeras om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Swedsnus. På begäran från dig som Kund tillhandahåller Swedsnus i skriftlig information om vår behandling av dina personuppgifter.


Du som Kund äger vidare rätten att begära att personuppgifter om dig som behandlas av Swedsnus ska korrigeras, begränsas, med undantag för hantering och bemötande av rättsliga krav eller uppfyllande av rättsliga skyldigheter, eller raderas, med undantag för att Swedsnus enligt lag är skyldiga, eller för att försvara rättsligt anspråk är berättigade, att bevara uppgifterna.


Du som Kund har rätt att invända mot stödet av den rättsliga grunden för vårt berättigade intresse i behandlingen av dina personuppgifter. Vid sådan invändning förbehåller sig dock Swedsnus rätten till fortsatt behandling av aktuella personuppgifter, då tvingande berättigade skäl kan anses överväga ditt integritetsintresse.


Du som Kund har under vissa omständigheter, och om det är tekniskt möjligt, rätt att begära en kopia av dina tillhandahållna personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format. Rätten till dataportabilitet gäller avtalsgrundade personuppgifter som behandlas automatiserat.


Du som Kund kan när som helst återkalla givet samtycke för mottagande av kundinformation genom tillhörande länk för avregistrering i Swedsnus utskick.Information om Cookies

På Webbplatsen används cookies. En cookie är en mindre textfil som lagras på Kundens dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande enhet. Den kommer ihåg information om ditt besök på Webbplatsen som senare kan hämtas upp för att du som Kund skall kunna få en snabbare och bättre användarupplevelse vid ditt nästa besök. Cookies som lagras på enhet är i regel absolut nödvändiga för att du som Kund ska kunna använda Webbplatsen. Cookies för andra ändamål kräver medgivande, vilket du som Kund informeras om när du besöker Webbplatsen för första gången.

Cookies delas vanligtvis in i två huvudtyper, permanent cookie, som ligger kvar på Kundens dator under en bestämd tid, och sessionscookie, som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden då du som Kund är inne på en Webbplatsen. Sessionscookies försvinner automatiskt då du stänger ner din webbläsare.


Cookies som är avgörande för att ge dig som Kund tillgång till Webbplatsen, så kallade nödvändiga cookies, aktiverar grundläggande funktioner och inställningar på Webbplatsen för att den ska fungera på ett korrekt och säkert sätt, som att möjliggöra navigation mellan sidor och funktioner för varukorg och köp.


Cookies för analysändamål hjälper till att utveckla och förbättra Webbplatsen genom att samla in statistik och information om besökares användning av den, som köpbeteende, klickmönster osv. Den slags information som samlas in av sådana cookies är anonymiserad.


För att vidare analysera användningen av Webbplatsen nyttjar Swedsnus vedertagna analysverktyg för att på en generell nivå tolka hur besökare interagerar med Webbplatsen. I samband med detta används så kallade tredjepartscookies, där cookien kommer från någon annan än Swedsnus.


Genom att använda Webbplatsen och/eller genom att godkänna Swedsnus Köpvillkor och Sekretesspolicy ger du som Kund ditt samtycke till Swedsnus behandling av cookies i enlighet med vad som här angivits. Om du som Kund i ett senare skede ångrar ditt samtycke kan du välja att granska och permanent radera de cookies från Webbplatsen som lagrats på din enhet via säkerhetsinställningarna i din webbläsare. I din webbläsares säkerhetsinställningar kan du som Kund även blockera eller begränsa vissa typer av cookies. Vanligtvis innebär sådana ändringar av säkerhetsinställningarna att din webbläsare automatiskt nekar lagring av cookies, alternativt informerar då en webbplats begär att få lagra cookies på din enhet. Du som Kund bör då observera att vissa av Webbplatsens tjänster eller funktioner av tekniska anledningar därmed kan bli oåtkomliga. Vänligen se din specifika webbläsarens hjälpsidor för ytterligare information om hur man går till väga för att genomföra ändringar i säkerhetsinställningarna.Länkar

Ovanstående information om personuppgifter gäller enbart för Webbplatsen. Länkar till andra webbplatser, för vilkas personuppgiftshantering Swedsnus ej ansvarar, kan förekomma på Webbplatsen. Du som Kund uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgiftshantering som gäller för den aktuella webbplatsen.Ändringar i sekretesspolicy

Swedsnus förbehåller sig rätten att utföra ändringar i denna Sekretesspolicy. Samtliga ändringar av denna Sekretesspolicy publiceras alltid på Webbplatsen.Sekretesspolicy uppdaterad 2022-12-31